Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) Tawerna RAFA Staszków spółka komandytowa, realizując obowiązek wynikający z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy o zakresie przetwarzania danych i Państwa prawach:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych (dalej: „Administrator”) jest Tawerna RAFA Staszków spółka komandytowa z siedzibą w Mielnie ul. Kościuszki 14 F, NIP: 499-064-81-32, REGON: 321373764.

Jak można się z nami skontaktować w sprawie danych osobowych?

Korespondencyjnie pod adresem:
Tawerna RAFA Staszków Spółka komandytowa 76-032 Mielno ul. Kościuszki 14 F,
mailowo pod adresem: villarafa@villarafa.pl.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora
może być:

 1. wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. konieczność przetwarzania danych przez Administratora dla potrzeb realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. wymogi ustawowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
W jakim celu wykorzystujemy przekazane dane osobowe?
 1. Administrator będzie przetwarzał dane niezbędne do zawarcia, realizacji, a także ustania umowy lub wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem lub spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy lub wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (“państwa trzecie” wg RODO) lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika to z właściwości stosunku prawnego i jest konieczne dla prawidłowego wykonania umowy.
Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy (okres jej obowiązywania), a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku braku sprzeciwu, w tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora i jego kontrahentów.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:

 1. poprawienia lub uzupełnienia danych
 2. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4. przeniesienia danych do innego administratora danych
 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 6. W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wymienionych powyżej uprawnień można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem.